Advertisement
BADANIA I TECHNOLOGIE
Optymalne zabezpieczenie układów pompowych

Wprowadzane na polski rynek przez firmę AxFlow Sp. z o.o. rozdrabniacze Muncher zastosowane w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków pozwoliły na skuteczne rozwiązanie problemów, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne.

Rozdrabniacze stanowią skuteczne zabezpieczenie pomp ściekowych szczególnie narażonych na zapychanie i blokowanie. Ich stosowanie obniża koszty eksploatacji przepompowni – dzięki zastosowaniu rozdrabniaczy na wlocie przepompowni można stosować pompy o mniejszych prześwitach pomiędzy wirnikiem i korpusem – wyższa sprawność pompy i mniejsze zużycie energii.

 
Wykorzystanie dwutlenku węgla w przemyśle
Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym o lekko kwaśnym smaku. Daje się łatwo skraplać, gdyż jego temperatura krytyczna wynosi +31°C. Skroplony jest cieczą bezbarwną, która parując na powietrzu szybko krzepnie.

Zestalony CO2 jest podobny do śniegu. Jego temperatura wynosi -78,5°C, co pokazano na rys. 2. Nie wolno go więc dotykać ręką. Zestalony CO2 paruje (sublimuje) nie topiąc się. Pod ciśnieniem jednak własnych par (5 atmosfer) topi się w temperaturze -56,7°C [1].

 
Polskie CRM dla nieorganicznej analizy śladowej
Nieorganiczna analiza śladowa przeżywa w ostatnim czasie okres intensywnego rozwoju. Możliwe staje się oznaczanie coraz niższych zawartości pierwiastków i dotyczy to nie tylko zawartości całkowitej, ale także poszczególnych form, w jakich pierwiastki występują w danym materiale.

Do laboratoriów analitycznych coraz liczniej wkraczają nowetechniki analityczne oraz przyrządy pomiarowe. Można tu wymienić na przykład technikę spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS), różne typy wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) czy elektroforezę kapilarną (EC), które to techniki są obecnie już w zasadzie powszechnie stosowane, a jeszcze niedawno były unikalne.

 
Nanokapsuły hybrydowe NHC2
Japonia jest krajem, który nieustająco poszukuje nowych rozwiązań technologicznych. Ochrona środowiska stała się dla Japończyków sprawą priorytetową, dlatego też Kraj Wschodzącego Słońca posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie produkcji energii odnawialnej (biopaliw, biokomponentów itp.).

Technologia do produkcji materiałów energii odnawialnej, w skład której wchodzą tzw. mikrokapsuły, znana jest w Japonii od wielu lat. Nanokapsuły hybrydowe NHC2 (nanohybrid capsule 2) są bardzo małymi (1 nanometr = 10 mln/m) nanocząstkami składającymi się z powłoki i przestrzeni, w których mogą być umieszczane inne substancje.
 
Szkła wodne sodowe
Sodowe szkło wodne zostało wynalezione przed około 6000 laty przez mieszkańców Teb – starożytnego miasta w górnym Egipcie. Do połowy XIX wieku nie znaleziono zastosowania dla tej substancji, więc popadła w zapomnienie. Dopiero w 1841 roku powstała we Francji pierwsza fabryka szkła wodnego.

Pierwszą – znaną w literaturze – pracą dotyczącą roztworów krzemianów sodowych, opisującą zmiany lepkości tych roztworów w funkcji stężenia oraz stosunku molowego SiO2 i Na2O przedstawiono w 1926 roku. Wykazano wówczas odmienność właściwości fizykochemicznych roztworów krzemianów w porównaniu z innymi substancjami nieorganicznymi.

 

© 2022 Grupa INFOMAX