Advertisement
Słownik
Słownik
EMAS (Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu, ang. Eco-Management and Audit Scheme) - system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.Emisja zanieczyszczeń - wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka, a w szczególności:
    * substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych),
    * energii (np. hałasu, wibracji, promieniowania)
do powietrza, wody, gleby lub ziemi. Kwestie emisji reguluje m.in. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 3 pkt. 4 - definicja ustawowa emisji).Freon – nazwa handlowa grupy chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych używanych m.in. jako ciecz chłodząca w chłodziarkach. Freony uznano powszechnie w latach 90-tych XX wieku za szkodliwe dla środowiska. Uważa się, że ich emisja do środowiska jest jedną z głównych przyczyn zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. Przed tym odkryciem freony były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w aerozolowych kosmetykach oraz do produkcji spienionych polimerów.Kolektory słoneczne - służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło.
Można je podzielić na: płaskie, gazowe, cieczowe, dwufazowe, rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), skupiające (prawie zawsze cieczowe) oraz specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).
Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej, wody basenowej czy też wspomagania centralnego ogrzewania.


 
Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne to energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, energia geotermalna i inne.Recykling (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia.Rekultywacja
- przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, przede wszystkim leśnym i rolniczym. Wybrane metody rekultywacji gruntów to: zalesianie, zalewanie i zasypywanie terenów kopalnianych.
Pojęcie odnosi się również do wód. Jednym ze sposobów polepszenia stanu zdegradowanych jezior jest ich rekultywacja. Celem rekultywacji jezior jest przywrócenie ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dobór odpowiedniej metody uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych jezior, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia w zlewni.Renaturyzacja - proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka, np. przywrócenie rzece naturalnego, meandrującego koryta. Wymaga realizacji działań technicznych i dlatego dotyczy przedsięwzięć inżynieryjnych (z reguły z zakresu melioracji i hydrotechniki). Może stanowić część rekultywacji.Siedlisko (habitat, potocznie „adres ekologiczny”) - zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę.Środowisko – ogół elementów nieożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 2 - 2 z 3

© 2024 Grupa INFOMAX