Advertisement
Alternatywne źródła energii – źródło pozyskiwania energii niezależnych od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim: mała elektrownia wodna, wiatrak (turbina wiatrowa), koło wodne, kolektor słoneczny, biogaz i biomasa.Biocenoza
(gr. bios – życie i koinos – wspólny) – naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem.Biodegradacja (gr. bios - życie, łac. degradatio – obniżenie) – biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne.Biomasa - ogólna masa materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym pojęciem rozumie się także całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energia zawarta w biomasie podlega przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie odbywa się w kotłach w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną.


 
Biopaliwo - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów roślinnych. Wyróżnia się biopaliwa:
    * stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pelet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne;
    *ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (najczęściej etanol) lub z przetworzonych nasion roślin oleistych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy);
    * gazowe - powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) - biogaz; oraz te powstałe w procesie zgazowania biomasy - gaz generatorowy (gaz drzewny).Degradacja ekosystemu - pogorszenie się (uproszczenie) stanu środowiska przyrodniczego głównie jako efekt działalności człowieka. Przejawia się zubożeniem składu gatunkowego ekosystemu, pogorszeniem jego poszczególnych elementów (np. powietrza, wody, gleby, rzeźby terenu, krajobrazu itp.), także zmniejszeniem naturalnej regulacji liczebności populacji i aktywności biologicznej ekosystemu. W jej wyniki w strukturze i funkcjonowaniu całego ekosystemu następują niekorzystne zmiany, czego skutkiem jest obniżenie odporności i homeostazy, a w efekcie produktywności ekosystemu. Całość tych zmian prowadzi z reguły do jego zniszczenia.Dziura ozonowa
- zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze planety, powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.Ekologia
- (gr. oíkos + lógos - dom + słowo, wiedza, nauka) nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.
Określenia "ekologia", "ekologiczny" są często używane w języku potocznym, mając szeroki i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie zawsze związany z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej.Ekosystem - jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1895 roku jako skrót od angielskich słów "ecological system". Na ekosystem składają się dwa składniki:
    * biocenoza - ogół organizmów występujących na danym obszarze, powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,
    * biotop - nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne).
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem.
 

© 2024 Grupa INFOMAX