Advertisement
INTERECO - ECODOM 2008
ECODOM

    * Czysta energia:
  • odnawialne źródła energii:
            - energia wiatrowa,
            - energia wodna,
            - energia słoneczna,
            - wody geotermalne;
  • pompy cieplne;
  • biopaliwa:
            - biopaliwa stałe,
            - biopaliwa płynne,
            - palety,
            - biogaz;

    * Źródła ciepła:
      - kotły,
      - piece,
      - techniki ogrzewania,
      - systemy akumulacji ciepła,
      - klimatyzatory,
      - kominki;

    * Techniki pomiarowe:
      - urządzenia do pomiaru energii cieplnej,
      - urządzenia do pomiaru mediów płynnych,
      - liczniki ciepła, wody, gazu itp.,
      - regulatory,
      - zawory;

    * Systemy rozliczania kosztów ciepła i wody:
      - pomiar poborów lokatorskich, w tym telepomiar,
      - aparatura kontrolno-pomiarowa;

    * Nowoczesne systemy instalacyjne:
      - instalacje i urządzenia grzewcze i sanitarne,
      - kominy, wkłady kominowe,
      - wymienniki ciepła,
      - instalacje przemysłowe i indywidualne.INTERECO

    * WODA:
      - gospodarka wodno-ściekowa,
      - ochrona zasobów wodnych,
      - zaopatrzenie w wodę,
      - uzdatnianie wody,
      - sewage treatment,
      - oczyszczanie / utylizacja ścieków,
      - systemy kanalizacji i wodociągów,
      - pompy;

    * POWIETRZE:
      - ochrona powietrza,
      - oczyszczanie gazów,
      - technologie niskoemisyjne;

    * ODPADY:
      - zbiórka i transport odpadów,
      - składowanie odpadów,
      - utylizacja odpadów,
      - recykling,
      - rekultywacja;

    * TECHNIKA KOMUNALNA:
      - sprzęt i pojazdy do utrzymania czystości ulic i placów zabaw,
      - sprzęt do utrzymania czystości budynków i parkingów,
      - sprzęt do utrzymania terenów zielonych,
      - sprzęt i pojazdy specjalnego znaczenia;

    * INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I AGENCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

    * EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA, INFORMACJA
 

© 2022 Grupa INFOMAX