Advertisement
ekoINNOWACJE 2008
16 października 2008 r. w godz. 10.00-17.00 w holu Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się "VII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii - ekoINNOWACJE". Organizatorami Giełdy są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy objęli: Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Biomasy, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce oraz Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Tegoroczna Giełda tematycznie związana będzie z nowymi technologiami środowiskowymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sprzyjających wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i skupiać będzie w szczególności: producentów, firmy handlowe i usługowe oraz instytucje działające w obszarze ochrony środowiska. Giełdzie towarzyszyć będzie Konferencja pn. "Nowe technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju - możliwość wsparcia przemysłu dla ochrony środowiska", na której omówione zostaną możliwości pozyskania funduszy na wprowadzenie w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska (Fundusze Strukturalne na lata 2008 -2013, 7. Program Ramowy UE), formalnoprawne instrumenty ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i w działalności gospodarczej oraz perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podczas konferencji zaprezentują się firmy z branży energetycznej, posiadające innowacyjne technologie oraz produkty.

Cele szczegółowe Giełdy to przede wszystkim:
- promocja innowacyjnej myśli technologicznej usług oraz produktów związanych z technologiami środowiskowymi, z uwzględnieniem procesu produkcji i przetwarzania biomasy,
- nawiązanie kontaktów pomiędzy oferentami nowych rozwiązań technologicznych a ich potencjalnymi klientami,
- zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami, JBR oraz uczelniami wyższymi zajmującymi się badaniami nad nowoczesnymi technologiami w obszarze ochrony środowiska,
- zaprezentowanie dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z technologiami środowiskowymi,
- budownictwo energooszczędne na świecie i w Polsce.

Tradycyjnie podczas Giełdy organizowany będzie konkurs, którego celem jest wyłonienie zwycięzców w trzech kategoriach:
- "Innowacyjny produkt",
- "Innowacyjna usługa",
- "Najciekawsza ekspozycja".

Adresatami konkursu są firmy uczestniczące w Giełdzie, które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Na formularzu zawarte zostaną informacje na temat działalności firmy oraz opis produktu bądź usługi, która będzie oceniana.
Oceny prac zgłoszonych do  konkursu dokona niezależne jury. W przypadku konkursu w kategorii "Najciekawsza ekspozycja" jury zwiedzi przygotowane stoiska a następnie dokona oceny.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

www.it.kielce.pl
 

© 2022 Grupa INFOMAX