Advertisement
Pierwsza deklaracja Grupy Wyszehradzkiej w sprawie klimatu

9 i 10 lipca br. w Krakowie obyło się zorganizowane przez Ministra Macieja Nowickiego 16 Spotkanie Ministrów Środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Kończąc spotkanie ministrowie środowiska podpisali Wspólne Oświadczenie zacieśniające współpracę, szczególnie w zakresie wspólnej wizji porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Gośćmi ministra Nowickiego byli ministrowie środowiska: Czech - Karel Blaha, Węgier - Istvan Kling oraz Słowacji - Miroslav Sebek. Dwudniowe obrady zakończyło podpisanie wspólnego oświadczenia, zwierającej konkretne postanowienia dalszej współpracy.

- Jestem bardzo zadowolony z przebiegu spotkania - powiedział podsumowując minister Maciej Nowicki. W Krakowie omówiliśmy szereg konkretnych problemów. Chciałbym szczególnie podkreślić dobre nastawienie krajów, aby zajmować się wyzwaniami, które stoją przed ochroną środowiska, w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem - dodał minister.

Podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej po raz pierwszy kraje zgodziły się co do ważności podejmowania działań w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu.

Ministrowie reprezentujący Grupę Wyszehradzką zamierzają w odpowiedzi na to wyzwanie wziąć pod uwagę dwa globalne wymogi: potrzebę przeciwdziałania negatywnym aspektom związanym ze zmianami klimatu,  jak i  potrzebę zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się i rozwiniętych.

Na spotkaniu została również podkreślona potrzeba podjęcia znaczących działań, ograniczających emisje gazów cieplarnianych biorących pod uwagę  naukową perspektywę: w kwestii ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do preindustrialnego poziomu. Ministrowie podkreślili również iż ważne jest, aby  wysiłki w tej kwestii były podejmowane równocześnie przez wszystkie kraje rozwinięte.

Ministrowie są świadomi znaczenia pracy, która  jest do wykonania od teraz do spotkania COP 15 w Kopenhadze, w ramach Unii Europejskiej i na poziomie globalnym w ramach Konwencji ONZ, aby osiągnąć porozumienie w sprawie ambitnych połowicznych  i długookresowych redukcyjnych celów.

Ponadto uznano, iż adaptacja do zmian klimatu jest w kwestii zrównoważonego rozwoju sprawą pierwszoplanową, szczególnie dla krajów które są najbardziej dotknięte negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu.

Ministrowie uważają też, że w celu polepszenia zdolności adaptacyjnych krajów najbiedniejszych niezbędne jest udzielenie im odpowiedniego wsparcia. Ponadto obydwie inicjatywy adaptacyjna i wspierająca ograniczenie redukcji powinny być wdrożone w synergiczny sposób, wspierane przez transfer technologii oraz odpowiednio finansowane.

Ministrowie potwierdzili również potrzebę dalszej pracy nad pozycją UE we wszechstronnym porozumieniu dotyczącym prowadzenia polityki klimatycznej po 2012 roku oraz potrzebę sfinalizowania nowego ogólnoświatowego i wszechstronnego porozumienia w związku z COP 15 w Kopenhadze w grudniu tego roku.

Włączenie kwestii zmian klimatu do tekstu Wspólnego Oświadczenia jest rezultatem działań podejmowanych przez Ministra Nowickiego jako Prezydenta COP 14.

Spotkania ministrów środowiska w ramach Grupy Wyszechradzkiej służą oprócz wypracowywania konkretnych rozwiązań w najważniejszych kwestiach, także wymianie doświadczeń i informacji dotyczące ochrony środowiska. Spotkania nabrały szczególnego znaczenia po wstąpieniu krajów członkowskich V4 do Unii Europejskiej. Dają okazję do wzmacniania wspólnych stanowisk i wypracowywania polityki regionalnej przedstawianej na forum wspólnotowym.

Grupa Wyszehradzka (V4 lub tak zwany "Czworokąt Wyszehradzki) to nieformalne ugrupowanie regionalne czterech środkowoeuropejskich krajów - Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej. Powstała w 1991 r.

Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Węgierskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej spotykają się od maja 1999 roku, regularnie raz lub dwa razy do roku, na spotkaniach Państw Grupy Wyszehradzkiej do spraw ochrony środowiska. Spotkania mają charakter: „okrągłego stołu”. Zakończone zostają przyjęciem (podpisaniem) Wspólnego Oświadczenia.

Spotkania służą omówieniu bieżących problemów współpracy pomiędzy krajami, w ramach wspólnych interesów, w tym wzmocnienia wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a także ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Spotkanie kończy polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które trwało od lipca 2008 do czerwca 2009 roku.

Ministerstwo Środowiska
COP14

 

© 2021 Grupa INFOMAX