Advertisement
EKOPOLIS 2009
ImageW dniach 8-9 października 2009  roku w Centrum Wystawienniczo - Targowym Międzynarodowych Targów Szczecińskich odbędą się Targi Zagospodarowania  Unieszkodliwiania Odpadów i Osadów Ekopolis 2009.

Ilość odpadów komunalnych, generowanych w aglomeracjach miejskich Unii Europejskiej, wzrasta nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. W minionym okresie odpady te trafiały głównie na wysypiska śmieci, nierzadko obiekty nieprzygotowane do tego typu działalności. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska, obiekty te są zamykane a następnie rekultywowane i monitorowane. W to miejsce budowane są nowe obiekty składowania odpadów, spełniające kryteria znikomego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i ludzi. Priorytetem stają się nowoczesne systemy gospodarki odpadami uwzględniające: gromadzenie, usuwanie, gospodarcze wykorzystanie jak też unieszkodliwianie odpadów. Podstawowym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami obecnie jest ich selektywna zbiórka i segregacja.

O ile gromadzenie i usuwanie (wywóz) odpadów nie stanowi dziś większego problemu o tyle utylizacja tego materiału i unieszkodliwianie a szczególnie wybór optymalnej metody unieszkodliwiania,stanowi ciągle dyskusyjny problem. W tym przypadku miasta pełnią kluczową rolę w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Podejmują one ścisłą współpracę z różnymi ogniwami administracji państwowej i samorządowej oraz z sektorem prywatnym.

Współpraca ta daje coraz bardziej wymierne efekty. Znamiennym przykładem są organizowane w Szczecinie Targi Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów i Osadów EKOPOLIS, do udziału w których zapraszamy. Spotkanie przygotowujemy z niezwykła starannością, a zapowiedź uznanych autorytetów z branży i znaczących firm gwarantuje satysfakcjonujące i owocne kontakty.

Targom towarzyszy VIII Kongres Oczyszczania Miast i Gospodarki Odpadami, którego głównym organizatorem jest Oddział Szczeciński Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, a który skierowany jest głównie na problemy redukcji ilości odpadów. W Kongresie wezmą udział przedstawiciele zarządów miast i powiatów, wydziałów ochrony środowiska poszczególnych urzędów wojewódzkich, oddziałów Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, przedsiębiorstw zrzeszonych w Krajowym Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast oraz wiele innych osób odpowiedzialnych na co dzień za powierzony im na danym terenie sektor zagospodarowania odpadów.

Połączenie Targów z Kongresem stwarza ogromną szansę konfrontacji wiedzy i doświadczenia przedstawicieli świata nauki i praktyki. Sądzimy również, że osobistości naukowe, które zechcą podzielić się z Państwem dorobkiem badań z ostatnich lat pracy, zachęcą Państwa do przyjazdu do Szczecina i udziału w Targach i obradach Kongresu.

Zapraszamy.

Więcej informacji:

tel. 091 46 44 401
fax 091 46 44 402
office@mts.pl

 

© 2021 Grupa INFOMAX