Advertisement
Większa Natura 2000
ImageRząd przyjął listę obszarów proponowanych do objęcia ochroną w ramach programu Natura 2000. Są na niej 464 nowe obszary siedliskowe oraz 79 obszarów wyznaczonych wcześniej, które wymagają korekty granic.

Dotychczas Polska zgłosiła do KE 142 obszary specjalnej ochrony ptaków, które zajmują ok. 16,1% powierzchni kraju, oraz 364 specjalne obszary siedlisk – zajmujących 9,2% powierzchni kraju – według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.
Prace nad wyznaczaniem sieci Natura 2000 trwały od dwóch lat. W 2008 r. została dokonana jej ocena przy zastosowaniu metodyki zalecanej przez KE. Okazało się, że konieczne jest wyznaczenie kolejnych obszarów chronionych, a także zmiana granic niektórych obszarów wcześniej zgłoszonych do KE. W tym celu resort środowiska powołał 16 wojewódzkich zespołów ekspertów. Przygotowali oni propozycje nowych obszarów chronionych, które trafiły do konsultacji społecznych, m.in. zainteresowanych gmin i organizacji ekologicznych.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to wdrażany od 1992 r. program tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Obejmuje ona ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak też typowych terenów przyrodniczych.
 

© 2022 Grupa INFOMAX