Advertisement
Podsumowanie pierwszego roku działalności GDOŚ
W listopadzie br. minął rok działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej 16 regionalnych oddziałów. O najważniejszych sukcesach nowego urzędu mówili podczas konferencji prasowej minister środowiska Maciej Nowicki, sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Minister Nowicki przypomniał, że dwa lata temu  kiedy obejmował funkcję ministra środowiska, w Komisji Europejskiej było kilkanaście postępowań przeciwko Polsce, w tym ten najbardziej zaogniony, dotyczący budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Nie zakończona była także kwestia wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce. Ponadto problemem, który blokował postęp w budowie dróg krajowych i autostrad były przedłużające się procedury środowiskowe. - Radykalną poprawę w zakresie procedur środowiskowych można było osiągnąć nie kosmetycznymi zabiegami, a poprzez powołanie nowej instytucji – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych oddziałów – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Minister Nowicki.

W ciągu minionych 12 miesięcy wydano większość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, umożliwiających rozpoczęcie kluczowych dla kraju inwestycji. Dotyczyły one m.in. autostrad, dróg ekspresowych, linii kolejowych, w tym także związanych z organizacją Euro 2012, a także linii elektroenergetycznych, elektrowni wiatrowych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Rozwiązania, które pozwoliły skrócić procedurę oceny oddziaływania na środowisko wprowadziła Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kolejnym sukcesem było zakończenie procesu wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 w Polsce. W październiku tego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  przekazała do Komisji Europejskiej, zaakceptowaną przez Radę Ministrów, listę proponowanych obszarów Natura 2000. Obszary te tworzą system ochrony zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy. W Polsce sieć Natura 2000 obejmuje 20% powierzchni kraju. Łącznie wyznaczono 958 obszarów, z których 141 to obszary ptasie, a 823 – siedliskowe.

Ponadto zapewniono zgodność inwestycji realizowanych w Polsce z dyrektywami UE, co jest warunkiem koniecznym uzyskania finansowania z unijnych funduszy.

GDOŚ i jej regionalne oddziały zostały powołane na mocy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ich utworzenie służyło usprawnieniu zarządzania środowiskiem w Polsce poprzez skupienie  w jednej strukturze administracji rządowej szeregu zadań i kompetencji w zakresie ochrony środowiska, które były wcześniej rozdzielone między różne organy.

Ministerstwo Środowiska
 

© 2022 Grupa INFOMAX