Advertisement
"Małe miasta" bez azbestu
Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszono nowe konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O pieniądze z dofinansowania ubiegać się mogą projekty tworzone w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych oraz Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta". Dokładniej rzecz ujmując, wsparcie otrzymają projekty, których celem będzie "zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu".

Ważne jest, aby jeden beneficjent złożył tylko jeden wniosek o dofinansowanie w terminie do 19 listopada 2010 r w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O wsparcie ubiegać się mogą:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4. Szkoły wyższe.

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

6. Organizacje pozarządowe.

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

8.Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera.

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Szczegóły tutaj .


KK
Na podstawie strony RPO Województwa Śląskiego


30.08.2010
 

© 2024 Grupa INFOMAX