Advertisement
Żółta kartka dla Polski
ImageKomisja Europejska upomina Polskę za nieprzestrzeganie lub za opóźnienia we wdrażaniu unijnego prawa. W sumie wskazano na sześć takich przypadków, w jednym z nich – ze względu na niewłaściwą realizację zaleceń UE w zakresie ochrony przyrody – sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Ochrona środowiska: Komisja kieruje przeciwko Polsce sprawę do trybunału z powodu nieprzestrzegania prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody


Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja Europejska kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewłaściwego wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody. Komisja ma zastrzeżenia dotyczące wielu nieprawidłowości w zakresie transpozycji prawa UE w zakresie ochrony dzikiego ptactwa na poziomie krajowym.

Ochrona środowiska: Komisja wzywa Polskę i Belgię do wdrożenia prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza

Zarówno Polska, jak i Belgia nie dokonały przeniesienia do prawa krajowego zmienionych przepisów unijnych mających na celu redukcję zanieczyszczeń do poziomów, które ograniczą do minimum szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika do Polski zostanie wysłana uzasadniona opinia, zaś Belgia otrzyma drugą uzasadnioną opinię. Jeżeli państwa te nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. W przypadku gdy Polska i Belgia nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości i może już na obecnym etapie zwrócić się do trybunału o nałożenie sankcji finansowych bez konieczności oczekiwania na wyrok trybunału.

Ochrona środowiska: Komisja zarzuca Polsce uchybienia w zakresie ochrony morza

Komisja wzywa Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii morskich w celu ochrony swoich mórz. Polska nie powiadomiła Komisji o transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która miała wejść w życie do dnia 15 lipca 2010 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja przesłała zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy władze Polski nie poinformują Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji unijnego prawodawstwa w tym zakresie, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli Polska nie wywiąże się z tego zobowiązania prawnego, Komisja może wnieść przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić do trybunału o nałożenie na przedmiotowe państwo członkowskie sankcji finansowych na obecnym etapie procedury, bez konieczności oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Ochrona środowiska: Komisja wzywa Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE w zakresie jakości wody


Komisja apeluje do Polski o spełnienie wymogów prawodawstwa UE w zakresie środowiskowych norm jakości dla wód powierzchniowych. Polska nie powiadomiła Komisji o kompletnej transpozycji przedmiotowego prawodawstwa do prawa krajowego. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli Polska nie wywiąże się z tego zobowiązania prawnego, Komisja może wnieść przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić do trybunału o nałożenie na przedmiotowe państwo członkowskie sankcji finansowych na obecnym etapie procedury, bez konieczności oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Transport lotniczy: Komisja wzywa Polskę do stosowania norm ochrony w portach lotniczych

Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego stosowania prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony lotnictwa. Komisję zaniepokoił fakt, że na niektórych lotniskach Polska nie stosuje ani wspólnych norm ochrony ani jakichkolwiek alternatywnych środków ochrony. Komisja zwróciła się do Polski przesyłając uzasadnioną opinię w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli władze polskie nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach podjętych, aby zapewnić przestrzeganie unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Transport lotniczy: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa wobec sześciu państw członkowskich w związku z umowami z Rosją o równym traktowaniu unijnych przewoźników lotniczych i lotach nad Syberią

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów prawa wobec Cypru, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii oraz Słowacji w związku z zawartymi przez nie dwustronnymi umowami o komunikacji lotniczej z Rosją i przesłała do każdego z tych państw formalny wniosek o udzielenie informacji, czyli tzw. „wezwanie do usunięcia uchybienia”. Komisja uważa, że zawarte umowy mogą zaszkodzić konkurencji między europejskimi liniami lotniczymi i stworzyć podstawy do pobierania opłat za loty nad Syberią, co może być niezgodne z unijnymi przepisami o ochronie konkurencji. Podobne wezwania skierowano już w październiku 2010 r. do Austrii, Finlandii, Francji i Niemiec (zob. IP/10/1425), oraz w styczniu 2011 r. do Belgii, Danii, Luksemburga, Niderlandów, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa (zob. IP/11/74). Komisja bada obecnie zgodność z prawem unijnym dwustronnych umów lotniczych zawartych z Rosją przez pozostałe państwa członkowskie. Fakt, że unijne linie lotnicze muszą płacić za loty nad Syberią na trasach do Azji może nie tylko powodować wzrost kosztu tych lotów, ale może także prowadzić do nieuczciwej konkurencji między unijnymi przewoźnikami i przewoźnikami spoza Unii.

Strony źródłowe podanych dokumentów znajdują się TUTAJ .


Źródło: Komisja Europejska
Unia Europejska w Polsce
www.ec.europa.eu
 

© 2022 Grupa INFOMAX