Advertisement
Komu oddamy nasze odpady?
ImageCzy Polsce grozi drugi Neapol (odpadowy), czy Polacy chcą by samorządy przejęły kontrole nad strumieniem odpadów, albo czy sąsiadujące kraje będą kupować nasze śmieci? Na te pytania odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz eksperci z NFOŚiGW na pierwszym spotkaniu Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wygłosił wykład inaugurujący inicjatywę.

Forum ma stanowić płaszczyznę dla wymiany doświadczeń technologicznych, techniczno – organizacyjnych, badawczo – rozwojowych, ekonomiczno - finansowych oraz prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Będzie również wsparciem dla Ministra Środowiska w programowych i prawnych inicjatywach w obszarze gospodarki odpadami oraz NFOŚiGW w opracowywaniu i doskonaleniu programów priorytetowych.

Pochlebnie o przedsięwzięciu wyraził się wiceminister Błaszczyk: - Dziękuję, że Narodowy Fundusz podjął inicjatywę. Cieszę się, że forum będzie miało charakter cykliczny, który pozwoli wszystkie istniejące problemy w gospodarce odpadami przedstawić i przedyskutować. Comiesięczne spotkania organizowane w ostatni czwartek miesiąca mają budować płaszczyznę komunikacyjną pomiędzy zainteresowanymi ekspertami, twórcami prawa, beneficjentami programów finansowych oraz samorządami zainteresowanymi poszukiwaniem dobrych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami. - Zależy nam na dobrym kontakcie z otoczeniem, z tymi, którzy wyznaczają cele polityki ekologicznej i tymi, którzy z nami współpracują albo są beneficjentami naszej pomocy – mówił o projekcie Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW.

Okazuje się, że Polacy są skłonni przekazywać odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na lokalny samorząd. Zdecydowana większość (93,5 proc.) uważa, że powinien on kontrolować firmy wywożące odpady, z czego ponad dwie trzecie (66,7 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonana. Podobny odsetek (86,2 proc.) uważa, że dbanie o to, aby każdy płacił za wywóz nieczystości to zadanie samorządu. Ankietowani są skłonni do oddania obowiązku gospodarowania odpadami samorządowi w zamian za stałą opłatę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest zdecydowana większość – 82,1 proc. badanych. Takie wyniki zaprezentowano po badaniach poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bernard Błaszczyk – podsekretarz stanu w MŚ podkreślił, że zarządzanie strumieniem odpadów przez samorządy może uchronić nas od takich problemów z odpadami, jakie w ostatnich latach dotykają inne kraje europejskie. Uchwalenie przytoczonej ustawy w wieloletniej perspektywie zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadową w kraju np. dla rodzin segregujących odpady może to oznaczać mniejsze wydatki niż dla tych, którzy tego robić nie chcą.

W trakcie spotkania zdefiniowano problemy, jakie występują m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi, jak choćby małe moce przerobowe instalacji segregujących, niewielki postęp w selektywnej zbiórce odpadów czy zagrożenia w osiągnięciu 50% w redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 roku. Ministerstwo Środowiska przedstawiło również propozycję szeregu rozwiązań m.in. w gospodarce odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami.

Forum odpadowe oferuje możliwość bezpośrednich konsultacji z najlepszymi ekspertami w branży. Jednocześnie upowszechnia taką wiedzę na portalu internetowym NFOŚiGW.

Witold Maziarz
NFOŚiGW
 

© 2021 Grupa INFOMAX