Advertisement
Ekolaury 2011 rozdane!
KATEGORIA:  Gospodarka wodno-ściekowa

Wyróżnienia:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.

64-600 Oborniki, ul. Staszica 41 A
Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Oborniki : miasto Oborniki oraz we wsi Łukowo, Kowanowo, Bogdanowo”.

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
61-021 Poznań, ul. Nieszawska 1
Nazwa przedsięwzięcia: „Kompleksowa rekultywacja jezior metodą PROTE-fos”.

Ekolaur PIE:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

41-902 Bytom, Pl. Tadeusza Kościuszki 11
Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom”.


KATEGORIA: Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

Wyróżnienie – Ochrona powietrza:


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Lipowa 5
Nazwa przedsięwzięcia: „Ograniczenie emisji spalin poprzez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako paliwa do napędu autobusów komunikacji miejskiej z jednoczesnym zmniejszeniem o ok. 40% poziomu hałasu”.

Wyróżnienie – Ochrona przed hałasem:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-400 Plock, ul. Chemików 7
Nazwa przedsięwzięcia: „Wygłuszenie wentylatorów kotłów K4,K5,K6,K7 w Zakładzie Elektrociepłowni”

Ekolaur PIE - Ochrona przed hałasem:

ArcelorMittal Poland S.A.
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92
Nazwa przedsięwzięcia: „Wyciszenie źródeł hałasu w ArcelorMittal Poland oddział Kraków”.


KATEGORIA: Gospodarka odpadami

Wyróżnienie:

Kompania Węglowa S.A.

40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Nazwa przedsięwzięcia: „Zrównoważone zarządzanie gospodarką odpadami wydobywczymi w Kompanii Węglowej S.A.”

Ekolaury PIE:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1
Nazwa przedsięwzięcia: „ Gospodarka odpadami Stałymi w Krakowie, Etap I” obejmujący zrealizowane i oddane do eksploatacji następujących obiektów”:
•    III etap składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie;
•    Czwarty (kolejny) blok energetyczny ( zespół prądotwórczy) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na składowisku odpadów komunalnych Barycz;
•    Zakład segregacji Barycz o mocy przerobowej 20 000 Mg odpadów rocznie wraz z halą magazynową i punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych;
•    kontenerowa kompostownia Barcz o przepustowości 6 000 MG rocznie odpadów zielonych;
•    zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia.

Baterpol S.A.
40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108
Nazwa przedsięwzięcia: „Instalacja do gospodarczego wykorzystania szkliwa kineskopowego i innych odpadów zawierających ołów o koncentracji poniżej 50%, która umożliwia zmianę w trakcie procesu żużla sodowego na krzemianowy”.


KATEGORIA:  Rekultywacja terenów zdegradowanych

 
Ekolaury PIE:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Kędzierzyn, Rudziniec i Rudy Raciborskie

47-246 Kotlarnia, ul. Brzozowa 48
Nazwa przedsięwzięcia: „ Rekultywacja i zagospodarowanie wielkiego pożarzyska rudzko-rudziniecko-kędzierzyńskiego z roku 1992”.

Kompania Węglowa S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Nazwa przedsięwzięcia: „Zabezpieczenie osadów zawierających izotopy radu i przywrócenie wartości użytkowych terenu po byłym osadniku wód dołowych Bojszowy”.


KATEGORIA: Oszczędność energii, odnawialne źródła energii

Wyróżnienie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

85-029 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 22
Nazwa przedsięwzięcia: „Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa”

Ekolaur PIE:

PKE S.A. Elektrownia Łagisza – Grupa Tauron Polska Energia S.A.

42-504 Będzin, ul. Pokoju 14
Nazwa przedsięwzięcia: „Blok energetyczny o mocy 460 MEe z kotłem przepływowym z cyrkulującym złożem fluidalnym, na parametry nadkrytyczne”.


KATEGORIA: Ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie


Wyróżnienie:

ArcelorMittal Poland S.A.

41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92
Nazwa przedsięwzięcia: „ Żużel wielkopiecowy granulowany jako ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie”.

Ekolaur PIE:

Barosz-Gwimet Sp. z o.o.
44-321 Marklowice, ul. Zana 67
Nazwa przedsięwzięcia: „Alternatywne kruszywo drogowe – produkt uboczny z górnictwa kamiennego”


KATEGORIA: Edukacja Ekologiczna
- podkategoria: Organizacje pozarządowe


Wyróżnienie:

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „TILIA”
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 7 (adres do koresp.: 87-100 Toruń, ul. Przysiecka 13)
Nazwa przedsięwzięcia: „Amphibia – czynna ochrona płazów”

Ekolaur PIE:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175
Nazwa przedsięwzięcia: „Program edukacyjny „Ekologia dla każdego””.

- podkategoria: Jednostki badawczo naukowe oraz organizacje/jednostki gospodarcze

Wyróżnienia:

Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
03-980 Warszawa, ul. Znanieckiego 2/44
Nazwa przedsięwzięcia: „Główne przedsięwzięcia w roku 2010 : publikacje, debaty, konferencje”.

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2
Nazwa przedsięwzięcia: „ Edukacja ekologiczna na rzecz poprawy stanu środowiska w otoczeniu Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J.Ziętka w Katowicach”

Ekolaur PIE:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14
Nazwa przedsięwzięcia: „Muzeum wody – inicjatywa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie na rzecz Społecznej edukacji ekologicznej”.


EKOLAURY DEKADY


KATEGORIA: Gospodarka wodno-ściekowa

Wyróżnienie Dekady dla:

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 maja 23
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach
z wykorzystaniem metody dynamicznego zasilania stopniowego”.

Ekolaur Dekady PIE dla:

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12
Nazwa przedsięwzięcia: „III etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach. Część mechaniczna i Biologiczna”.


KATEGORIA: Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem


Wyróżnienie Dekady - Ochrona powietrza dla:

BATERPOL S.A.

40-335 Katowice, ul. Obrońcow Westerplatte 108
Nazwa przedsięwzięcia: „Hermetyzacja procesów technologicznych hali rafinacji Zakładu Ołowiu połączona z nowym zespołem filtra odpylającego”.

Ekolaur Dekady PIE - Ochrona powietrza dla:

Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolności 362
Nazwa przedsięwzięcia: „Nowoczesne baterie koksownicze wyposażone w innowacyjne i ekologicznie skuteczne rozwiązania”.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14
Nazwa przedsięwzięcia: „Likwidacja „niskiej emisji” na osiedlu Nikiszowiec w Katowicach”

Ekolaur Dekady PIE - Ochrona przed hałasem dla:

Katowicki Holding Węglowy S.A.
40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18
Nazwa przedsięwzięcia: „Działania proekologiczne w zakresie ograniczenia emisji hałasu w KWK „Murcki-Staszic” – Ruch „Boże Dary” oraz KWK „Wujek” – Rych „Śląsk”.


KATEGORIA: Gospodarka odpadami

Wyróżnienie Dekady dla:

SITA Starol Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Kluczborska 29
Nazwa przedsięwzięcia: „Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów wraz ze Stacja Przeładunkową Odpadów Niebezpiecznych oraz Zakład Recyklingu Odpadów Płynnych”


KATEGORIA:  Rekultywacja terenów zdegradowanych

Ekolaur Dekady PIE dla:

Barosz-Gwimet Sp. z o.o.
44-321 Marklowice, ul. Zana 67
Nazwa przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowoczesnej technologii rekultywacji i zagospodarowania stożkowego zwałowiska odpadów powęglowych KWK „Marcel” w Radlinie”.


KATEGORIA: Oszczędność energii, odnawialne źródła energii

Wyróżnienie Dekady dla:

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12
Nazwa przedsięwzięcia: „Bioelektrociepłownia na oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach”.

Ekolaur Dekady PIE dla:

Elektrownia Stalowa Wola S.A. Grupa Tauron

37-450 Stalowa Wola; ul. Energetyków 13
Nazwa przedsięwzięcia: „ Rozbudowa kotła OP –150 do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania przygotowania i transportu biomasy do kotła”.


KATEGORIA: Ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej

Ekolaur Dekady PIE dla:

Kompania Węglowa S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Nazwa przedsięwzięcia: „Produkcja ekologicznego paliwa węglowego o uziarnieniu 6-25 mm i spiekalności RI<10 o nazwie RETOPAL®ekogroszek przeznaczonego do spalania w niskoemisyjnych automatycznych kotłach retortowych oraz szufladowych.


KATEGORIA: Ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie

Ekolaur Dekady PIE dla:


Grupa TAURON

TAURON Polska Energia S.A.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23
Nazwa przedsięwzięcia: „TAURON EKO PREMIUM – produkt sprzedawany w ramach Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii”.


Polska Izba Ekologii

 

© 2022 Grupa INFOMAX