Advertisement
Konkurs EUROLIDER 2012 - przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń
Ruszyła IV edycja konkursu EUROLIDER. Jego celem jest wyróżnienie osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz aktywizacji mieszkańców, sięgając po Fundusze Europejskie, zmieniają na lepsze otaczającą  rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!

Kto może być kandydatem?
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii  Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach:
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby niebędące pracownikami  jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.
Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu.

Jak zgłosić kandydata?
Kandydata do konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego (zamieszczonego poniżej), do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2012”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas V Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w maju 2012 r. w Warszawie.

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 23 stycznia 2012 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Kto wybiera laureatów?
  • 3 laureatów wybiera kapituła konkursu;
  • 1 laureata wybierają Euroliderzy poprzednich edycji konkursu;
  • 1 laureata wybierają internauci w głosowaniu internetowym.

Nagrody
Laureaci konkursu wskazani przez Kapitułę otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł. Laureaci wybrani przez Euroliderów poprzednich edycji konkursu oraz laureat internautów otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 3 000 zł.


Informacje dodatkowe
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres e-mail: eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: 22 461 35 74

 

© 2021 Grupa INFOMAX