Advertisement
Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska
II Konferencja

Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Katowice, ul Kossutha 6, 22 marca 2012, godz. 10:00

ImageMimo zauważalnej poprawy jakości powietrza w strefie przygranicznej Polski i Czech, w dalszym ciągu w wielu rejonach tej strefy występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu. Emisje pyłowych zanieczyszczeń powietrza ze źródeł ciepła małej mocy stanowią połowę całkowitej emisji pyłu. Jest to tzw. niska emisja, która, w powszechnym jej rozumieniu, obejmuje emisję pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Wyższą Szkołę Górniczą - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Konferencja odbędzie się 22 marca 2012 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Głównym celem projektu Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska była ocena roli emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza ze źródeł komunalnych w kształtowaniu poziomów stężeń pyłu w gminach obszaru przygranicznego. Projekt realizowano po stronie czeskiej w pięciu krajach: libereckim, královéhradeckmi, pardubickim, ołomunieckim oraz morawsko-śląskim, po stronie polskiej w czterech podregionach: jeleniogórsko-wałbrzyskim, opolskim, rybnicko-jastrzębskim, bielsko-bialskim oraz powiecie pszczyńskim.

Opracowano metodykę pozwalającą uzyskać dane o wielkości emisji pyłu z procesów ogrzewania mieszkań z obszaru o wielkości gminy. Wykonano inwentaryzację emisji pyłu w 241 polskich gminach oraz w 1811 czeskich.

Celem projektu było również opracowanie zestawu działań, które powinny być przydatne administracji samorządowej do uwzględnienia w analizach rozpatrujących możliwości poprawy jakości powietrza w gminach.

Opracowano także narzędzia wspierające proces zarządzania jakością powietrza w gminach, w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłem emitowanym z procesów spalania paliw dla potrzeb ogrzewania mieszkań.
Narzędzia te pozwalają:
1. opracować model emisji pyłu (PM10 i PM2,5) w obrębie pojedynczej gminy, uwzględniający: charakterystykę źródeł ciepła, izolacyjność budynków, rodzaje stosowanych paliw; model uwzględnia również zmienność temperatury powietrza w okresie objętym modelowaniem emisji
2. określić  zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie,
3. wykonać obliczenia zmian emisji pyłu dla różnych wariantów działań naprawczych w zakresie modernizacji systemów grzewczych w gminie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.cleanborder.eu.

Wanda Jarosz
Rzecznik prasowy IETU

tel. 32 254-60-31 wew. 136, kom. 609-770-140
jarosz@ietu.katowice.pl
 

© 2022 Grupa INFOMAX