Advertisement
Termomodernizacja za... 10 procent wartości inwestycji
Chociaż na termomodernizację budynków w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał już ponad miliard złotych, to kolejne 176 milionów od maja br. czeka na zainteresowane samorządy, ZOZ-y i organizacje pozarządowe.  

To następna  szansa na uzyskanie dofinansowania energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej. W ramach budżetu wynoszącego 176 mln zł, Fundusz zaoferuje w tym naborze sprawdzony mechanizm finansowania w formie 30% dotacji oraz pożyczki umożliwiającej pokrycie dalszych 60% kosztów kwalifikowanych. Łącząc obie oferty, inwestorzy mogą przeprowadzić gruntowną termomodernizację angażując na początek jedynie 10% środków własnych, zaś na spłatę pożyczki przeznaczać pieniądze zaoszczędzone na zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Do maja jest czas na opracowanie projektów i przeprowadzenie audytów energetycznych.

Na publiczne wsparcie finansowe mogą liczyć samorządy i ich związki, uczelnie, instytuty badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne i inne. Najważniejszymi warunkami progowymi będzie minimalny koszt inwestycji przekraczający 2 mln zł (lub 5 mln zł dla projektów grupowych) zaś zakres prac przewidzianych w składanych projektach musi wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych.

2 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano kolejną umowę na termomodernizację 31 obiektów użyteczności publicznej, tym razem  ze  Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi. W jego  w skład weszło 10 gmin i jeden zakład opieki zdrowotnej. To przykład kontynuacji zakończonego wcześniej naboru wniosków w ramach programu POIiŚ – 9.3. W tym projekcie do 2014 roku planuje się zmniejszenie zużytej energii w budynkach o ponad 8 MWh rocznie. Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna stojący na czele stowarzyszenia podkreślił, że po realizacji projektu liczy na podwójny efekt – zmniejszenie kosztów użytkowania obiektów oraz podniesienie estetyki budynków. „W Koninie wykorzystując dofinansowanie norweskie, wyremontowaliśmy siedem publicznych budynków w  centrum miasta. Po kilku latach właściciele sąsiadujących budynków poszli naszym śladem i obecnie miasto wypiękniało”.

Oferowana nowoczesna termomodernizacja nie obejmuje jedynie standardowej wymiany okien  i ocieplenia ścian. Poczynając od wymiany przestarzałego pieca i oprzyrządowania w kotłowni, wymienić można również  instalacje centralnego ogrzewania czy stare oświetlenie na energooszczędne. Można także zainstalować kolektory słoneczne, pompę ciepła a nawet klimatyzację – to wszystko składa się na poprawę bilansu energetycznego budynków.

NFOŚiGW w maju ogłosi czwarty w ostatnich latach nabór wniosków o dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Tym razem pieniądze na realizację tych projektów pochodzić będą z Rachunku Klimatycznego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki  na nim zgromadzone pochodzą ze sprzedaży przez Polskę, na międzynarodowym rynku, nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych w ramach Protokołu z Kioto. NFOŚiGW, pełniąc rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI) zarządza tymi zasobami  od 2009 roku.

Dofinansowywanie kompleksowej termomodernizacji i projektów poprawiających zarządzanie energią w budynkach NFOŚiGW traktuje priorytetowo od wielu lat. Popyt na tego typu wsparcie finansowe zawsze znacząco przewyższa dostępne środki – niekiedy nawet 10-krotnie. „Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, również w budynkach użyteczności publicznej, dofinansowujemy od dawna i z różnych źródeł. Nasze wsparcie ma charakter długofalowy, są to działania powtarzalne i dokładamy wszelkich starań, żeby te wnioski, które są DOBRZE przygotowane, prędzej czy później zostały uhonorowane dofinansowaniem i posłużyły środowisku i naszemu społeczeństwu.” – mówi Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Po zakończeniu w 2009 roku programu dopłat na ten cel ze środków krajowych, Fundusz dofinansowywał najbardziej efektywne kosztowo projekty ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 9.3) oraz z tzw. mechanizmów finansowych - norweskiego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 2010 roku środki na termomodernizacje  pochodzą  również z Rachunku Klimatycznego. Łącznie, przez ostatnie 4 lata Narodowy Fundusz przeznaczył tylko na ten cel ponad miliard zł, dzięki czemu termomodernizacji zostało lub dopiero będzie poddanych ponad 2,1 tys. budynków użyteczności publicznej, w tym szpitale, szkoły, przedszkola, ZOZy, uczelnie, ośrodki kulturalne, domy opieki i inne.

Inwestowanie w lepsze zarządzanie energią, dla beneficjenta oznacza znacznie mniejsze zapotrzebowanie na drożejące wciąż nośniki energii, a dla społeczeństwa – większy komfort użytkowania zmodernizowanych budynków i uniknięcie zbędnej emisji do atmosfery wielu zanieczyszczeń.

Informacja o terminach naboru wniosków w ramach najbliższego naboru ukaże się w maju na stronie internetowej Funduszu oraz w mediach.


Zespół Prasowy
Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 557, kom. 660 400 420
rzecznik@nfosigw.gov.pl
 

© 2024 Grupa INFOMAX