Advertisement
Zielone Czeki 2012
23 kwietnia w Katowicach po raz dziewiętnasty wręczono Zielone Czeki - nagrody finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1994 roku otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Jest to jedyna w Polsce tego rodzaju nagroda przyznawana za działalność ekologiczną osobom indywidualnym podejmującym działania na rzecz środowiska naturalnego poza swymi obowiązkami zawodowymi.

Kandydatów do nagrody Zielony Czeków zgłaszały instytucje ochrony środowiska z terenu woj. śląskiego, organizacje pozarządowe o charakterze regionalnym, szkoły wyższe i instytucje naukowe, izby gospodarcze, Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS oraz Komisja Ochrony Środowiska Sejmiku Woj. Śląskiego.

W tym roku, nominowano do Zielonych Czeków 64 osoby. Przyznano dziewięć nagród, w tym sześć indywidualnych i jedną zespołową.
 
Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW mówiła, że Zielonymi Czekami nagradzamy pasjonatów twórczo myślących o środowisku, dążących do tego, by poprawiać warunki życia i ekologiczne bezpieczeństwo każdego z nas. To bowiem dzięki ich pasji i zaangażowaniu staje się możliwe wprowadzanie istotnych innowacji w środowisku, nie naruszając jego walorów i bogactwa, z którego człowiek, jako część przyrody, może mądrze korzystać - stwierdziła prezes Lenartowicz.
 
Kapituła nagrody składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody - wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje proekologiczne w tym dotyczące przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Przyznano także nagrodę specjalną.

Laureatami zostali w poszczególnych kategoriach:

A) INNOWACJE I TECHNOLOGIE
zespół: dr inż. Krystyna Kubica, prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, dr inż. Robert Kubica - za wyniki pracy badawczej „Opracowanie technologii niskoemisyjnego spalania paliw stałych – węgla i biomasy, w kotłach małej mocy oraz strategii ich wdrażania”.

B) PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
Marceli Ślusarczyk - za propagowanie postaw proekologicznych poprzez zaangażowanie w powstanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury oraz aktywny udział w programie czynnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Skał Kroczyckich i Podlesickich, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów oraz aktywizację społeczności lokalnej wokół programu.

C) PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
prof. UŚ dr hab. Stanisław Czaja - za opracowanie i opublikowanie monografii „Powodzie dorzeczu górnej Odry” – próba odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zmiany klimatyczne są efektem działalności gospodarczej człowieka a w jakim naturalnych przyczyn.

D) EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ewa Dziekońska – za ponad 40-letnią konsekwentną popularyzację idei zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz promocje postaw proekologicznych wśród społeczeństwa województwa śląskiego.

F) DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
Tomasz Jonderko – przyrodnik-amator i działacz – za inwentaryzację pomników przyrody w Brennej i opracowanie na ten temat publikacji, za zainicjowanie powstania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze”, przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł z martwicami wapiennymi na Pogórzu Śląskim i opracowaniu szeregu publikacji na ten temat.
Adam Kazimierz Podgórski – za ponad 5-letnią działalność społeczną w założonym przez siebie Rudzkim Towarzystwie Przyjaciół Drzew, a w szczególności za organizowanie masowych akcji ekologiczno-edukacyjnych, za działalność wydawniczą i dziennikarską służącą upowszechnianiu wartości ekologicznych i historycznych regionu, za promowanie turystyki ekologicznej, za inicjatywy służące ustanawianiu drzew- pomników przyrody ożywionej.

W kategorii NAGRODA SPECJALNA:
Maciej Bakes - za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

© 2021 Grupa INFOMAX