Advertisement
Przedsiębiorco! Czy rozliczyłeś się już z opłat środowiskowych?
Ministerstwo Środowiska przypomina..
31 lipca to ostateczny termin, w którym przedsiębiorcy powinni złożyć sprawozdania za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu. Przypominamy kto, gdzie i z czego powinien się rozliczyć.

Sprzęt RTV i AGD

Producenci i importerzy sprzętu pralek, lodówek, telewizorów czy innego sprzętu tego typu są zobowiązani do złożenia sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju oraz o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Składają również sprawozdanie dotyczące wysokości należnej opłaty produktowej.

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania przekazują natomiast sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierające informację o: masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, a także o odpadach powstałych z jego przetworzenia, przekazanych prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, recyklingu, a także innych niż recykling procesów odzysku.

Zbierający zużyty sprzęt, m.in. odbierający odpady komunalne oraz sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny, przekazują zestawienia na temat masy zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, a prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku składają sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprawozdania te powinny być przedłożone Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Korzystanie ze środowiska

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien złożyć każdy przedsiębiorca oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie i osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji i złożenia jej we właściwym urzędzie marszałkowskim. W razie konieczności należy również uiścić opłatę wyliczoną na podstawie wielkości wprowadzonego do środowiska ładunku zanieczyszczeń (np. ilości spalonego przez samochód paliwa wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje:

Aplikacja „Opłaty” - Program do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Przewodnik dla Przedsiębiorcy

Źródło: Ministerstwo Środowiska
 

© 2024 Grupa INFOMAX