Advertisement
Rusza XIV edycja konkursu "Przyjaźni Środowisku"
Image

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie i nagradzanie tych samorządów, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej. Otrzymanie tytułu Laureata w tym Konkursie stanowi ogromne wyróżnienie i możliwość dołączenia do grona najlepszych.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od 13 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, jako Organizator Konkursu pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu.

Harmonogram czasowy XIV Edycji:

  • wrzesień 2012 r. - inauguracja Konkursu
  • do 31 grudnia 2012 r. – kampania informacyjna oraz przyjmowanie wniosków konkursowych
  • do 15 stycznia 2013 r. – posiedzenie komisji selekcyjnej i selekcja formalna wniosków
  • styczeń – marzec 2013 r. – audyty w zgłoszonych podmiotach
  • do 22 marca 2013 r. – posiedzenie narodowej rady ekologicznej i wybór nominatów
  • kwiecień 2013 r. - wręczenie nominacji
  • do 20 maja 2013 r. - uzupełnienie wniosków Nominatów o opinie z instytucji samorządowych i celowych oraz zebranie i opracowanie materiałów szczegółowych dla Narodowej Rady Ekologicznej,
  • do 31 maja 2013 r. – posiedzenie Narodowej Rady Ekologicznej i wybór laureatów
  • 5 czerwca 2013 r. - Gala Laureatów i Wyróżnionych

Kategorie konkursowe:

1. Kategoria: „Samorząd Przyjazny Środowisku”

Podkategoria I -  „Gmina Przyjazna Środowisku”
Podkategoria II – „Powiat Przyjazny Środowisku”
Podkategoria III – „Związek Przyjazny Środowisku”
Podkategoria IV – „Samorząd Bez Azbestu”

2. Kategoria: „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”


Podkategoria I – „Firma Przyjazna Środowisku”
Podkategoria II – „Technologia Godna Polecenia”
Podkategoria III – „Produkt Godny Polecenia”

3. Kategoria: „Promotor Ekologii”

4. Kategoria: „Europejska Nagroda Ekologiczna”


Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii lub przy trzecim przedłużeniu znaku Narodowa Rada Ekologiczna Konkursu przyznaje tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.

Więcej informacji na: ww.przyjazni-srodowisku.pl

 

 

© 2024 Grupa INFOMAX