Advertisement
Finansowanie OZE tanimi kredytami z BOŚ
Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2006 r. przekroczyły 8,8 mld złotych (w tym ponad 6,8 mld na ochronę środowiska i 2,0 mld na gospodarkę wodną). W stosunku do roku 2005 stanowi to 115%. Biorąc pod uwagę samą ochronę środowiska największe środki zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (3,9 mld zł). Na drugim miejscu znalazła się ochrona powietrza (1,8 mld zł), gdzie jedną z grup stanowiły niekonwencjonalne źródła energii z nakładami rzędu 205 mln zł.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to obszar inwestowania w ochronę środowiska, dostępny zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Jeszcze niedawno była to sfera zarezerwowana dla hobbystów, dziś – szerokie pole dla realizacji zobowiązań, a także poprawy ekonomiki funkcjonowania firmy czy gospodarstwa domowego. Kotły opalane biomasą (drewno, słoma, pellety), kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, wiatraki – to szerokie spektrum możliwości zastosowania sił przyrody dla prawie darmowej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dostępność środków finansowych stanowi coraz mniejszą barierę inwestowania w dziedzinie ochrony środowiska. Często jednak zbyt mała jest wiedza o możliwościach skorzystania z „tanich pieniędzy”. Dotyczy to szczególnie osób prywatnych chcących w ten sposób uzyskać wsparcie dla realizowanych przez siebie przedsięwzięć.
Jednym ze źródeł takich środków, w postaci preferencyjnych kredytów, jest Bank Ochrony Środowiska. Od początku swego istnienia BOŚ, nie zaniedbując uniwersalnej działalności bankowej, specjalizuje się w udzielaniu kredytów na inwestycje w ochronie środowiska. Kredyty te, dzięki współpracy Banku z innymi instytucjami finansowymi o podobnych celach, udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Głównym atutem jest niskie oprocentowanie i możliwość odroczenia spłaty kapitału. Współpraca z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powoduje, że kredyty BOŚ stają się instrumentem realizacji regionalnej polityki ekologicznej.
Współpraca BOŚ i WFOŚiGW obejmuje wszystkie województwa, lecz zakres przedmiotowy kredytów, w odniesieniu do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w każdym województwie jest nieco inny. Najczęściej kredytom preferencyjnym podlegają zadania związane z modernizacją oraz budową systemów grzewczych z wykorzystaniem kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. W wielu województwach istnieje również możliwość kredytowania budowy małych elektrowni wodnych oraz niewielkich wiatraków. Podobnie jak przedmiot kredytowania, różne są także warunki kredytowe w poszczególnych województwach. I tak: maksymalna kwota kredytu zawiera się pomiędzy 25 tys. zł a 1,0 mln zł i może stanowić nie więcej niż 60-100% wartości zadania. Maksymalny okres kredytowania to, w zależności od województwa, od 3 do 8 lat, przy czym w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie karencji w spłacie kapitału do momentu zakończenia zadania lub nawet do roku po tej dacie. Wreszcie oprocentowanie. W większości umów oprocentowanie kredytów jest zmienne, uzależnione od wysokości stopy redyskontowej weksli (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej). Przy aktualnej wysokości s.r.w. (5,0%) oprocentowanie kredytów zawiera się w przedziale 1,5% do 4,0% w skali roku w zależności od województwa, zakresu rzeczowego zadania i statusu kredytobiorcy.
Poza kredytami dostępnymi w standardowej ofercie, inwestorzy realizujący zadania o dużej skali, wymagające zaangażowania wysokich kwot, mogą liczyć na wsparcie kredytami w ramach wspólnego finansowania przez BOŚ i Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpatrywanymi w trybie indywidualnym.
Doświadczenia Banku Ochrony Środowiska w kredytowaniu odnawialnych źródeł emisji są znaczące. Obejmują ponad tysiąc kredytów na łączną kwotę przekraczającą pół miliarda złotych. Większość zadań zrealizowanych przy udziale kredytów dotyczy kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, na potrzeby odbiorców indywidualnych i kotłowni lokalnych. Największe kwoty przeznaczone zostały na instalację ferm wiatrowych.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza to prawny przymus i bodziec dla wprowadzania nowych technik i technologii. W tym kontekście rozwój energii odnawialnej, taniej i przyjaznej człowiekowi oraz środowisku to szansa, którą warto wykorzystać.Grażyna Kasprzak
Departament Projektów Ekologicznych
i Obsługi Samorządów
Bank Ochrony Środowiska S.A.
 

© 2021 Grupa INFOMAX