Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Izba szkoli
Tradycyjnie, jak co roku, Polska Izba Ekologii zorganizowała robocze spotkanie połączone ze szkoleniem, dające możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy ważne dla ochrony środowiska.

Spotkanie odbyło się w dniach 18-19 października w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Ondraszek” w Ustroniu-Jaszowcu. Pogoda dopisała, więc mieliśmy okazję podziwiać góry w scenerii złotej polskiej jesieni. Zapraszając prelegentów i dobierając tematy wystąpień, Izba kierowała się jak zawsze potrzebami, oczekiwaniami i postulatami swoich członków. Nic zatem dziwnego, że i tym razem przeważały zagadnienia związane z prawodawstwem oraz finansowaniem inwestycji proekologicznych. I – jak to podkreślali uczestnicy szkolenia, a także przybyli eksperci – pewnie długo jeszcze tak będzie...
 
Ubezpieczenia ekologiczne
Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w ścisłym związku z otoczeniem. Jednym z głównych składników tego otoczenia jest środowisko rozumiane „jako ogół elementów przyrodniczych wraz z relacjami, jakie zachodzą pomiędzy nimi’’.

Od wielu dekad obserwujemy zanikanie względnej stabilności relacji pomiędzy środowiskiem a przedsiębiorstwem. To powoduje, że relacje te stają się jednym z głównych czynników ryzyka, zagrażających realizacji celów przedsiębiorstwa. Jak zabezpieczyć się przed tym ryzykiem? Jakie dobrać instrumenty i działania ochronne? Na te pytania poszukuje odpowiedzi omawiana książka.
 
Monitoring lokalny
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w ramach Biblioteki Państwowego Monitoringu Środowiska, od 2010 roku publikuje coroczne wydawnictwa dotyczące poszczególnych komponentów środowiska.

W 2010 roku powstała monografia pt. „Ocena jakości środowiska w województwie śląskim w zakresie hałasu, na podstawie badań monitoringowych i inspekcyjnych WIOŚ w Katowicach oraz administratorów dróg, w latach 2000-2009”. W roku 2011 wydana została monografia pt. „Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych w województwie śląskim w latach 2008-2010”. Wydawnictwa te udostępniono Ministerstwu Środowiska, organom administracji rządowej i samorządowej w województwie śląskim, szkołom o profilu związanym z ochroną środowiska oraz bibliotekom, a także zamieszczono na stronie internetowej Inspektoratu – umożliwiając tym samym zarówno specjalistom, jak również społeczeństwu zapoznanie się z nie zawsze powszechnie znanymi zagrożeniami występującymi w środowisku.
 

© 2024 Grupa INFOMAX