Advertisement
Dofinansowanie bezpieczeństwa energetycznego
Nowe inwestycje rozbudowy gazociągów uzyskały dofinansowanie w ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko

ImageW Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie (INiG) podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie w ramach X priorytetu POIiŚ Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 350 mln zł.

Od początku lipca 2011 r. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie (INiG) podpisał 8 nowych umów dla projektów złożonych w konkursach w ramach Działania 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji.

W zakresie Działania 10.2 realizowane są projekty budowy lub modernizacji sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej. Cel tego działania obejmuje wspieranie efektywnego funkcjonowania rynku gazu ziemnego, w tym zapewnienie równomiernego rozwoju sieci dystrybucyjnych na terenie kraju.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi obecnie 194,66 mln złotych.  Zakontraktowane dotychczas środki stanowią ok. 27 proc. całkowitej alokacji dostępnej dla Działania 10.2. Aktualnie trwa finalizacja oceny merytorycznej projektów zgłoszonych w konkursach.

Szczegółowe informacje na temat nowych umów dostępne są na stronie Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu.

Z kolei 13 lipca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego z beneficjentem projektu „Gazociąg Szczecin – Lwówek”, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przewidywana całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 789,36 mln złotych, w tym wartość dofinansowania to 159,26 mln zł, co stanowi 38,9 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt został zlokalizowany na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Budowany gazociąg wysokiego ciśnienia będzie miał łączną długość 186 km i średnice o parametrach DN 700mm. Surowiec do przesyłu będzie pochodził z nowego źródła dostaw – budowanego terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, również dofinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowy gazociąg będzie częściowo biegł wzdłuż istniejącego już gazociągu wysokiego ciśnienia 500 mm na trasie Goleniów-Lwówek, a jego budowę przewiduje się w dwóch etapach: etap I – gazociąg Szczecin (Goleniów) – Gorzów Wielkopolski o długości 106 km wraz z układem śluz w okolicy Gorzowa oraz etap II – gazociąg Gorzów Wielkopolski – Lwówek o długości 82 km.  Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2014 r.

Pełna lista projeków, dla których zawarto umowy w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, znajduje się na stronach Instytucji Wdrażającej - Instytutu Nafty i Gazu.


Źródło: www.pois.gov.pl
 

© 2021 Grupa INFOMAX