Advertisement
300 milionów złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków
ImageNowy program NFOŚiGW adresowany do odbiorców indywidualnych

300 milionów złotych łącznego dofinansowania, budowę  11 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków i 21 tysięcy podłączeń do sieci kanalizacyjnej - zakłada ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program skierowany do odbiorców indywidualnych. Wystarczy 10 procent wkładu własnego, aby dostać pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. W konferencji prasowej nt. nowej propozycji NFOŚiGW uczestniczył Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Po sukcesie 45% dopłat do kolektorów słonecznych to drugi w ostatnich latach program kierowany przez NFOŚiGW do odbiorców indywidualnych.  Tym razem skierowano go do właścicieli domów, nie mających  do tej pory możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i podłączenia się do oczyszczalni zbiorczych oraz do osób, które dotychczas nie podłączyły się do już istniejących kanalizacji. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników.

- Po raz drugi przygotowano  program adresowany na potrzeby polskich rodzin w części dotyczącej ochrony środowiska. Do tej pory bowiem NFOŚiGW współpracował m.in. z polskimi samorządami terytorialnymi i to one były głównymi beneficjentami środków pochodzących z budżetu narodowego i wojewódzkich funduszy – powiedział podczas spotkania  Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ – Pieniądze, które były adresowane  na zadania dotyczące oczyszczania ścieków głównie trafiały na obszary zurbanizowane, do miast, dużych centrów. To na ich terenach budowano w pierwszej kolejności oczyszczalnie ścieków i systemy zbiorczego odbioru ścieków. Teraz NFOŚiGW przyjął program zaadresowany do obszarów mniej zurbanizowanych, do obszarów wiejskich. Program obejmuje dwa zadania, które będą finansowane z pieniędzy NFOŚiGW. Pierwszym z nich jest  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugi natomiast dotyczy podłączenia budynku do zbiorowego, już istniejącego systemu kanalizacyjnego. Na ten cel z budżetu przeznaczono łącznie 300 milionów złotych.

Program zakłada budowę około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców (umożliwi to oczyszczenie około 1,3 mln m3 ścieków w ciągu roku). Fundusz przewiduje również, że wybudowanych zostanie prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych (w tym ok. 16,7 tys. podłączeń grawitacyjnych i ok. 4 tys. podłączeń ciśnieniowych i podciśnieniowych) o łącznej  długości około 34 km, z których skorzysta ponad 82 tys. mieszkańców (umożliwi to oczyszczenie ok. 2,4 mln m3 ścieków w ciągu roku).

Łączny budżet programu, którego realizację zaplanowano do końca 2015 roku, wynosi  300 mln zł, przy czym 150 mln zł przeznaczone będzie na podłączenia, a 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną – dotację, jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej  formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. To one posiadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej oraz potrzeb w tym zakresie. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi beneficjent.

Przygotowany przez Fundusz  program ma na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej (Traktat Akcesyjny i Dyrektywa 91/271).

Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Środowiska
 

© 2024 Grupa INFOMAX