Advertisement
Polska liderem Europy
Polska liderem Europy - Bruksela zatwierdziła listę europejskich projektów, które tego roku otrzymają dofinansowanie w ramach unijnego programu LIFE+.


Image
Dziesiąte i jedenaste miejsce uzyskały najlepsze polskie projekty spośród 1078 wniosków zgłoszonych przez 27 państw – członków Unii Europejskiej. Dofinansowanie otrzyma 16 projektów z Polski oraz 2 międzynarodowe czerpiące z polskiej alokacji.

Na ich realizację, do kraju wpłynie łącznie blisko 20 mln euro – to dwa razy więcej niż w naborze z 2010 r. i ponad osiemnaście razy więcej niż 5 lat temu.
Większość, bo ponad 60% środków przyznanych w tym roku Polsce przeznaczone będzie na realizację 7 projektów przyrodniczych zgłoszonych w ramach pierwszego z trzech komponentów tematycznych: „Przyroda i Różnorodność biologiczna”, (drugi to  „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” a trzeci komponent to „Informacja i komunikacja”).

Największą liczbę punktów wśród  projektów przyrodniczych z całej Europy otrzymał Projekt Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z Będzina na ochronę siedlisk w Parku krajobrazowym „Orlich Gniazd”, co daje mu dziesiąte miejsce spośród wszystkich wniosków LIFE+ złożonych z całej Europy w zeszłorocznym naborze. Projekt służy zachowaniu charakterystycznych dla Wyżyny Częstochowskiej ciepłolubnych muraw oraz muraw naskalnych, które od wiosny do lata cieszą oko turysty paletą barw kwitnących kwiatów. Zagrożeniem dla nich jest z jednej strony zarastanie drzewami i krzewami na skutek zaprzestania pasterskiej działalności człowieka, z drugiej wydeptywanie przez niekontrolowany ruch turystyczny. Projekt stara się przeciwdziałać obydwu tym tendencjom. 

Następne, jedenaste miejsce w klasyfikacji ogólnej również zajął projekt z Polski, tym razem zgłoszony w ramach II komponentu. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wybuduje demonstracyjną linię generowania energii z „biomasy mikronizowanej”, czyli biomasowego pyłu otrzymywanego ze słomy. Będzie to pierwsza na świecie ruchoma kontenerowa siłownia energetyczna pracująca na stałej biomasie w postaci zawiesiny pyłu, która będzie przewożona z miejsca na miejsce w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych rejonów obfitujących w słomę. W tej kategorii 6 polskich innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów otrzyma z Unii 5,3 mln euro.

Nasz trzeci lider Fundacja Ekorozwoju – Drogi dla natury z Wrocławia otrzyma kolejne 2 miliony euro, które  umożliwią realizację 3 kampanii informacyjnych na ochronę alej przydrożnych w północnej i zachodniej Polsce – elementu krajobrazu, który zachwyca podróżujących po naszym kraju turystów – szczególnie gości z Europy Zachodniej. Projekt przypomina lokalnym władzom, zarządcom dróg oraz lokalnej społeczności, że zadrzewienia przydrożne, ze względu na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze, czy użytkowe (choćby zacienianie asfaltu w upalne dni i tworzenie specyficznego mikroklimatu sprzyjającego roślinności uprawnej) stanowią atut, a nie przeszkodę w rozwoju. Co czwarty wniosek wybrany przez Komisję w ramach komponentu III pochodzi z Polski.

Pozostałe środki służyć będą realizacji polskiej części projektów międzynarodowych złożonych przez Szwecję i Wielką Brytanię. Jeżeli z listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zrezygnuje któryś z europejskich wnioskodawców, w rezerwie oczekują kolejne 3 polskie projekty na kwotę 1,7 mln euro.

„Zbudowaliśmy skuteczny system pozyskiwania funduszy unijnych w ramach programu LIFE + na ochronę naszej przyrody i środowiska naturalnego. Liczymy, że sukcesy wnioskodawców i nabyte przez nas doświadczenia, pozwolą Polsce jeszcze skuteczniej ubiegać się o dalsze środki w nowej perspektywie finansowej” – powiedział Jan Władysław Majka – Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

LIFE+ to jedyny unijny instrument finansowy poświęcony wyłącznie ochronie środowiska. Wnioski o dofinansowanie, których nabory odbywają się raz do roku, przekazywane są bezpośrednio do Brukseli i tam są oceniane. Od 2008 roku NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+ w Polsce. Organizuje szkolenia dla wnioskodawców, konsultuje i pomaga w dobrym przygotowaniu wniosków a projektom zakwalifikowanym do dofinansowania ramach LIFE+ oferuje dofinansowanie uzupełniające ze środków krajowych, które  łącznie pokrywa nawet 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wszystkie wnioski z Polski, które uzyskały dofinansowanie w naborze LIFE+ 2011 znajdą się w najbliższym czasie na stronie internetowej NFOŚiGW (nfosigw.gov.pl/life).

Zespół Prasowy
Departament Komunikacji NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 557
rzecznik@nfosigw.gov.pl


 

© 2024 Grupa INFOMAX